Παρασκευή, 02 Αύγουστος 2013 05:08

Νέο πρόγραμμα: - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ) 2013

Νέο πρόγραμμα επιδότησης 2013 με κύριο στόχο την εξωστρέφεια.

Στην προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» με αρχικό ύψος προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) 30 εκατ. ευρώ προχώρησε σήμερα η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 

Το Πρόγραμμα επιδότησης, υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να καταστούν παρούσες και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές δια μέσου ενεργειών απόκτησης διεθνών πιστοποιήσεων, προβολής και προώθησης σε τρίτες χώρες, σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων marketing, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και συσκευασίας, εκσυγχρονισμού εξοπλισμού κτλ.

 

Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις (κυρίως ΜμΕ) να αναδείξουν τον εξωστρεφή προσανατολισμό ως βασική στρατηγική προτεραιότητά τους. Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» τις υποστηρίζει προκειμένου να εκπληρώσουν ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή, με ενισχύσεις που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

 

Σε σχετική δήλωσή ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει ότι «τέτοιου είδους προγράμματα εξασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη για την οικονομία: τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, αύξηση των εξαγωγών, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την έναρξη ή την επέκταση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου».

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:

 

-Επιλέξιμες είναι όλες οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου.

 

- Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή / και ύψους ποσοστού ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.

 

-Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από Euro 20.000 έως Euro 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους).

 

-Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

 

-Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως 55 % και διαμορφώνονται και και οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

 

•Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Ειδικές Εγκαταστάσεις

 

•Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

 

•Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.

 

•Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές - στόχους.

 

•Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

 

•Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

•Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

 

•Λοιπές Ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

 

- H επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την 30η Ιουλίου 2013.

 

- Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.

 

- Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 5 Αυγούστου 2013

και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2013.

 

Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στην ημερομηνία αυτή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την ανάκτηση των σχετικών αρχείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το διαδικτυακό τόπο www.ypoian.gr. Για ανάκτηση των σχετικών αρχείων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.StartupGreece.gov.gr, και www.efepae.gr.

 

Πως μπορούν οι Αγροτικές Ευκαιρίες ©να αναλάβουν την διαδικασία υποστήριξης

για ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ;

 

Όλα τα προγράμματα «ανοίγουν» για ένα σχετικό διάστημα.

 

Ο υποψήφιος δικαιούχος επιδότησης και χρηματοδότησης για να έχει κάποιες πιθανότητες σε αυτό αλλά και σε επόμενα προγράμματα  είναι καλό να ακολουθήσει τα εξής βήματα.

  

Α. προ αξιολόγηση

 

Δηλαδή έμπειροι συνεργάτες των Αγροτικών Ευκαιριών, Οικονομολόγοι ή Εξειδικευμένοι Γεωπόνοι (φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγοι τροφίμων, ή Οικονομικού τομέα) αναλαμβάνουν για λογαριασμό σας και αφού συμπληρώσετε προσεχτικά (θα έχετε και εκεί την σχετική βοήθεια)  το σχετικό 4 σέλιδο έντυπο την αξιολόγηση για κατάταξη και βαθμολογία σε επόμενο πρόγραμμα που σας αφορά, κόστος 200 Ευρώ με ΦΠΑ.


   Εδώ το «μυστικό» είναι να γνωρίζετε από πριν με τι ακριβός θέλετε να ασχοληθείτε και να έχετε ξεκαθαρίσει και που ακριβός θέλετε να φτάσετε.  


 

Βοήθεια από εμάς θα υπάρχει από το πρώτο βήμα και συνεχώς, αλλά μην Ξεκινήσετε από την φράση «θέλω απλά να πάρω επιδότηση» αλλά τι θα κάνω και τι θα υλοποιήσω με την βοήθεια αυτής (να έχει το στοιχείο της πρωτοτυπίας και Βιωσιμότητας του σχετικού επενδυτικού εγχειρήματος).

 Με την βοήθεια αυτού του εντύπου σας ενημερώνουμε Εσάς και μόνο εσάς για το πρόγραμμα που μπορεί να καλύψει αυτό που επιθυμείτε να κάνετε, πανελλαδικά.  Μπορεί να τύχει να «τρέχει»  ένα υποπρόγραμμα που να σας ταιριάζει απόλυτα!

  

Β. Μελέτη.

  

Άμεσος μετά στο επόμενο βήμα που είναι  σε σύνταξη (από εμάς) και κατάθεση Ολοκληρωμένου Φακέλου πρότασης Επενδυτή (μελέτη).

 

  

Γ. Υλοποίηση

  

 Φυσικά αναλαμβάνουμε με την τεχνογνωσία που διαθέτουν οι συνεργάτες μας την Υλοποίηση του αναπτυξιακού σας Project, με το «κλειδί στο χέρι».

 

Αγροτικές Ευκαιρίες © 2014 - Νέο πρόγραμμα: - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ) 2013 

δείτε και εδώ

Επενδυτικός νόμος (Φ.Ε.Κ.).

 

 

 

Αρχική σελίδα

 

Διαβάστηκε 2246 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 04 Ιανουάριος 2014 12:25

Back to Top